فهرست بستن

کتاب یک نفس تازه

7,500تومان

واقعیت بنیادین دوران پست‌مدرن، تکثرگرایی فرهنگی، دینی و فلسفی است. پست‌مدرنیته، زمانه‌ی دنیایی به سرعت در گذار، در حال دگرگونی و رنگ به رنگ شدن مدام است که هم جذابیت‌های ماجراجویی در جزیره‌یی ناشناخته را هم‌راه دارد و هم دشواری‌های زنده ماندن در شرایط نامساعد آن جزیره‌ی دور افتاده را در تعامل و برخورد با موجودات ناشناخته، آب و هوای نامأنوس و بافت گیاهی غیر عادی در بطن خود دارد. افسارگسیختگی‌ فرهنگی، اقتصادی و اعتقادی در بطن پست‌مدرنیته است، هم‌چنان که رهایی، فرصت‌های بی‌پایان و لحظه‌های بدیع، دنیای پست‌مدرن را فراتر از همه‌ی دوران گذشته، تا افق‌های نوین جهان هدایت می‌کند. در یک کلام، جهان پست‌مدرن، جهان فرصت‌های لبه‌ی تیغ است.